ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวฉัตรประอร นิยม

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา

บริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน ตามยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนบูรณการกิจกรรม/โครงการแผนและการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้บรรลุเป้าหมาย

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ถึง นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บางปะกง พนมสารคาม สนามชัยเขต ราชสาส์น และคลองเขื่อน หนังสือ ที่ ฉช 0019(อกส.จ.)/ว11659 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประเภทเงินทุนหมุนเวียน)

ถึง นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บางปะกง พนมสารคาม สนามชัยเขต ราชสาส์น และคลองเขื่อน หนังสือ ที่ ฉช 0019(อกส.จ.)/ว11659 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประเภทเงินทุนหมุนเวียน)

ประชาสัมพันธ์

ถึง อำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 4992 เรื่อง ขอส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ถึง อำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 4992 เรื่อง ขอส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)