เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

Database Error

Error establishing a database connection

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 3530 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (คสป.) ครั้งที่ 6/2561

ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 3530 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (คสป.) ครั้งที่ 6/2561