เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายอนัษฐพงษ์ วิหกเหิร

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ปี 2561 กิจกรรมที่ 2 การพัมนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ปี 2561 กิจกรรมที่ 2 การพัมนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ถึง พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 715 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ถึง พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 715 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

หนังสือจังหวัดฉะเชิงทรา ที่ ฉช 0019/ว 2917 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุกิจกรรมทางเลือกประกอบอาชีพ ตามโครงการแก้ไขปัญาหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือจังหวัดฉะเชิงทรา ที่ ฉช 0019/ว 2917 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุกิจกรรมทางเลือกประกอบอาชีพ ตามโครงการแก้ไขปัญาหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช 0019/ว2916 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุกิจกรรมอาชีพทางเลือก ตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช 0019/ว2916 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุกิจกรรมอาชีพทางเลือก ตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง