เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ถึง อำเภอทุกอำเภอ หนังสือ ที่ ฉช 0019/ว 4251 เรื่อ ขอความอนุเคราะห์ติดเอกสารประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการเพิ่มช่องทางการตลาด (จัดมหกรรม OTOP)

ถึง อำเภอทุกอำเภอ หนังสือ ที่ ฉช 0019/ว 4251 เรื่อ ขอความอนุเคราะห์ติดเอกสารประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการเพิ่มช่องทางการตลาด (จัดมหกรรม OTOP)

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.4 พัฒนายกระดับ OTOP Quadrant D/ของที่ระลึก/สินค้าวัฒนธรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.4 พัฒนายกระดับ OTOP Quadrant D/ของที่ระลึก/สินค้าวัฒนธรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ถึง นายอำเภอบางคล้า, ท่าตะเกียบ, คลองเขื่อน หนังสือที่ ฉช 0019/ว 4603 เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน (ภาคตะวันออก) : กิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ระดับจังหวัด/ภาค

ถึง นายอำเภอบางคล้า, ท่าตะเกียบ, คลองเขื่อน หนังสือที่ ฉช 0019/ว 4603 เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน (ภาคตะวันออก) : กิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ระดับจังหวัด/ภาค