ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวฉัตรประอร นิยม

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา

บริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน ตามยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนบูรณการกิจกรรม/โครงการแผนและการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้บรรลุเป้าหมาย

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนยากจนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒนาจังหวัด)

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนยากจนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒนาจังหวัด)

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ถึง คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (คสป.) หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 431 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ครั้งที่ 3/2562

ถึง คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (คสป.) หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 431 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ครั้งที่ 3/2562

ถึง นายอำเภอ บางน้ำเปรี้ยว, บางคล้า, คลองเขื่อน, เมืองฉะเชิงเทรา, ราชสาส์น, บางปะกง และท่าตะเกียบ หนังสือที่ ฉช0019(อกส.จ)/4687 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2562

ถึง นายอำเภอ บางน้ำเปรี้ยว, บางคล้า, คลองเขื่อน, เมืองฉะเชิงเทรา, ราชสาส์น, บางปะกง และท่าตะเกียบ หนังสือที่ ฉช0019(อกส.จ)/4687 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2562

ประชาสัมพันธ์

ถึง อำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 4992 เรื่อง ขอส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ถึง อำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 4992 เรื่อง ขอส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลิงค์หน่วยงาน