เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายอนัษฐพงษ์ วิหกเหิร

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ถึง อำเภอทุกอำเภอ หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช 0019/ว 2158 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่าย OTOP แปดริ้ว

ถึง อำเภอทุกอำเภอ หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช 0019/ว 2158 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่าย OTOP แปดริ้ว

หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงอำเภอทุกอำเภอ ด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว2006 ลงวันที่  9 มีนาคม 2561  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP แปดริ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงอำเภอทุกอำเภอ ด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว2006 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP แปดริ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ที่ ฉช 0019/ว2234  ลงวันที่ 23 เมษายน 2561  เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 ไตรมาส 3 -4

หนังสือถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ที่ ฉช 0019/ว2234 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 ไตรมาส 3 -4