เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายอนัษฐพงษ์ วิหกเหิร

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ถึง พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว371 เรื่อง การจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 และพิธีมอบทุนอุปการะเด็กชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา

ถึง พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว371 เรื่อง การจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 และพิธีมอบทุนอุปการะเด็กชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา