เกี่ยวกับหน่วยงาน

-ว่าง-

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอราชสาส์น) หนังสือที่ ฉช 0019/ว6453 เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอราชสาส์น) หนังสือที่ ฉช 0019/ว6453 เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง