เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ถึง นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, บ้านโพธิ์, บางปะกง หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 4085 เรื่อง Test Run Trip ปั่นจักรยานเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว “ปั่นแอ่งเล็กเช็คอิน ชม ชิม ช๊อป แชะ ชิล”

ถึง นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, บ้านโพธิ์, บางปะกง หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 4085 เรื่อง Test Run Trip ปั่นจักรยานเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว “ปั่นแอ่งเล็กเช็คอิน ชม ชิม ช๊อป แชะ ชิล”