เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช0019(อกส.จ.)/ว375 เรื่อง แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช0019(อกส.จ.)/ว375 เรื่อง แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว369 เรื่อง โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนชุมชน

ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว369 เรื่อง โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนชุมชน