สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวฉัตรประอร นิยม

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา

บริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน ตามยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนบูรณการกิจกรรม/โครงการแผนและการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้บรรลุเป้าหมาย

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ ที่ ฉช 0019(อกส.จ.)/ว2996 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นประจำปี 2563

ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ ที่ ฉช 0019(อกส.จ.)/ว2996 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นประจำปี 2563

ถึง  พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ สพจ.ฉช ขอส่งสำเนารายงานการประชุมผู้บริหาร/นว.พช.และจนท.พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 มาเพื่อโปรดพิจารณารับรองหากมีแก้ไขให้แจ้งฝ่ายอำนวยการ

ถึง พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ สพจ.ฉช ขอส่งสำเนารายงานการประชุมผู้บริหาร/นว.พช.และจนท.พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 มาเพื่อโปรดพิจารณารับรองหากมีแก้ไขให้แจ้งฝ่ายอำนวยการ

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 1022 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ และผู้รักษาราชการในตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมฯ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 1022 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ และผู้รักษาราชการในตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมฯ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ

ประชาสัมพันธ์

ถึง อำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 4992 เรื่อง ขอส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ถึง อำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 4992 เรื่อง ขอส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)