สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวฉัตรประอร นิยม

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา

บริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน ตามยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนบูรณการกิจกรรม/โครงการแผนและการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้บรรลุเป้าหมาย

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ถึง พัฒนาการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว/บางปะกง/พนมสารคาม/ท่าตะเกียบ/คลองเขื่อน หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 425 เรื่อง การตรวจสอบโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561

ถึง พัฒนาการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว/บางปะกง/พนมสารคาม/ท่าตะเกียบ/คลองเขื่อน หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 425 เรื่อง การตรวจสอบโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561

ถึง คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างฯ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 1724 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างฯ

ถึง คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างฯ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 1724 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างฯ

ประชาสัมพันธ์

ถึง อำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 4992 เรื่อง ขอส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ถึง อำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 4992 เรื่อง ขอส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)