เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางวันพร จันทร์เวโรจน์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือถึงนายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอราชสาส์น)  ที่ ฉช 0019/ว5370  ลงวันที่  22  กันยายน 2560   เรื่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจ้ังหวัดภาคกลางตอนกลาง

หนังสือถึงนายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอราชสาส์น) ที่ ฉช 0019/ว5370 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจ้ังหวัดภาคกลางตอนกลาง