ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวฉัตรประอร นิยม

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา

บริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน ตามยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนบูรณการกิจกรรม/โครงการแผนและการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้บรรลุเป้าหมาย

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ถึง นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, ท่าตะเกียบ และสนามชัยเขต  หนังสือที่ ฉช 0019/………. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งกองทุนหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน ประจำปี 2562

ถึง นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, ท่าตะเกียบ และสนามชัยเขต หนังสือที่ ฉช 0019/………. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งกองทุนหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน ประจำปี 2562

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 4433 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 และเชิดชูเกียรติข้าราชการ ผู้นำองค์กร เครือข่ายดีเด่นในงานพัฒนาชุมชน

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 4433 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 และเชิดชูเกียรติข้าราชการ ผู้นำองค์กร เครือข่ายดีเด่นในงานพัฒนาชุมชน

ถึง นายอำเภอท่าตะเกียบ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/13165 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารจัดการโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญม กิจกรรมที่ 4 MobileClinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

ถึง นายอำเภอท่าตะเกียบ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/13165 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารจัดการโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญม กิจกรรมที่ 4 MobileClinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

ประชาสัมพันธ์

ถึง อำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 4992 เรื่อง ขอส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ถึง อำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 4992 เรื่อง ขอส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)