ข่าวประชาสัมพันธ์

แปดริ้ว:พช.แปดริ้ว ขับเคลื่อนทีมสนับสนุน Way of life

แปดริ้ว:พช.แปดริ้ว ขับเคลื่อนทีมสนับสนุน Way of life

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด (Way of life)  ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา

ในการนี้ได้ให้แนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับภาระกิจของกรมการพัฒนาชุมชน คือ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการพัฒนาผู้นำชุมชนและส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน โดยมีจุดเป้าหมายให้ประชาชนในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงและมีความสุข เชื่องโยงกับการพัฒนาในมิติต่างๆ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาไปสู่ความยี่งยืนตลอดไป

 

(Visited 1 times, 1 visits today)