ข่าวประชาสัมพันธ์

แปดริ้ว:พช.ฉะเชิงเทรา พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม และจริยธรรม ปี ๒๕๖๑

แปดริ้ว:พช.ฉะเชิงเทรา พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม และจริยธรรม ปี ๒๕๖๑

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐น.(๘ ธ.ค.๖๐) แปดริ้ว:พช.ฉะเชิงเทรา พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม และจริยธรรม ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาเซียน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจักรพันธ์  ตระการศาสตร์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน และคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon)

ในการดำเนินงานครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความคาดหวังว่า ร้อยละ ๙๐ จนท.พัฒนาชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานบริหารงานพัสดุภาครัฐ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และมีจนท.สนใจสมัครเข้ารับการประเมินเป็นบุคคลต้นแบบ ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

(Visited 1 times, 1 visits today)