ข่าวประชาสัมพันธ์

แปดริ้ว: ลับคม จนท.บันทึก จปฐ.ปี ๖๑

แปดริ้ว: ลับคม จนท.บันทึก จปฐ.ปี ๖๑

วันที่ ๑๒-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายจักรพันธ์  ตระการศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดการฝึกอบรม ลับคม จนท.บันทึกข้อมูล จปฐ.ปี ๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา

ในการนี้ รกท.พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายธงชัย ธนสถิตย์ และนายสมศักดิ์ จิตรวิไล นักวิชาการผู้ช่วยฯ กลุ่มงานสารสนเทศฯ ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จปฐ. ของ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้แบ่งเป็น ๔ รุ่น ๆ ละ ๔๐ คน รวม ๑๖๐ คน โดยได้แนะนำในการลงโปรแกรม จปฐ.ปี ๒๕๖๑ และฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูล เพื่อให้มีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานที่ถูกต้อง ตลอดจนได้ชี้แจงรายละเอียดแบบสำรวจและตัวชี้วัด ๕ หมวด ๓๑ ตัวชี้วัด เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บ การตรวจสอบให้มีความถูกต้อง และสามารถประมวลผลข้อมูลไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป ตามแนวทางที่ว่า “ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน ทันตามกำหนด”

(Visited 1 times, 1 visits today)