ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว: ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

@แปดริ้ว: ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒
ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเสรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๘๗๘ หมู่บ้านทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ๒)สืบสาน รักษาและต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.

(Visited 1 times, 1 visits today)