ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ตั้งเป้าหมู่บ้าน/ตำบลนำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

@แปดริ้ว:ตั้งเป้าหมู่บ้าน/ตำบลนำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ ๒๘ และ ๒๙ พฤาภาคม ๒๕๖๒
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้นายธงชัย ธนสถิตย์ นักวิชาการผู้ช่วยฯ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ในหมู่บ้านเป้าหมายคือบ้านห้วยน้ำทรัพย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมายเป็นทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต เช่นเดียวกัน เป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. ผู้นำกลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิของหมู่บ้าน รวมจุดละ ๔๐ คน
ในการดำเนินการครั้งนี้ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการนำข้อมูล จปฐ./กชช.๒ค และข้อมูลอื่น ๆ มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม CIA เพื่อให้รู้แนวทางพัฒนาใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑)ด้านการพัฒนาอาชีพ ๒)ด้านการพัฒนาทุนชุมชน ๓)ด้านการประกันความเสี่ยง(ภูมคุ้มกัน) ๔)ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน และ๕)ด้านการบริหารจัดการชุมชน โดยให้ร่วมกัยวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการพัฒนา พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อมูลสารสนเทศ โดยให้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจที่มั่นคงต่อไป.

(Visited 1 times, 1 visits today)