ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา

@แปดริ้ว:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา

@แปดริ้ว:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันนี้เวลา ๐๙.๐๐น.นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
สาระสำคัญประกอบด้วย การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลรวมคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๑ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ การเพิ่มขึ้นของสมาชิกกองทุนฯ การชำระคืนเงินกองทุนฯของสมาชิก การพิจารณาโครงการที่สมาชิกขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจำนวน ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๒,๙๕๐,๐๐๐บาท โครงการเงินอุดหนุน(ทุนให้เปล่า) จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๙๒๗,๖๗๐ บาท และอื่นๆ โดยมีนายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ รกท.พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา(เลขานุการฯ) ร่วมประชุมให้ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)