ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว: ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๒

@แปดริ้ว: ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๒

@แปดริ้ว: ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๒
เช้านี้(๒๑สค.๖๒) ห้องประชุมศูนย์อาเซียนจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรปะอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจประเมินผลผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) จำนวน ๔ ประเภท ได้แก่ ๑)ผู้นำชุมชน ๒)กลุ่ม/องค์กรชุมชน ๓)เครือข่ายองค์กรชุมชน ๔)ชุมชน ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ แต่ละประเภทรวม ๙๒ หน่วยนับ เพื่อเสนอคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจารณารับรองผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) ประจำปี ๒๕๖๒ ต่อไป.

(Visited 1 times, 1 visits today)