ข่าวประชาสัมพันธ์

ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา(๒๓ ส.ค.๖๒)

ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา(๒๓ ส.ค.๖๒)

ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา(๒๓ ส.ค.๖๒)
นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา รายนงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณารับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) ผู้ที่ผ่านการการตรวจประเมินฯ จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.)ใน ๔ ประเภท รวม ๙๒ หน่วยนับ ผ่านการประเมินจำนวน ๗๔ หน่วยนับ ประกอบด้วย ๑) ประเภทบุคคล จำนวน ๓๓ หน่วยนับ ๒)ประเภทกลุ่ม/องค์กร จำนวน ๑๒ หน่วยนับ๓)ประเภทเครือข่ายฯจำนวน ๘ หน่วยนับ และ๔)ประเภทชุมชน จำนวน ๒๑ หน่วยนับ โดยได้เสนอผู้ผ่านการประเมินเพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณารับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) ให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมินฯ ต่อไป.

(Visited 1 times, 1 visits today)