ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนไตรมาส ๔/๒๕๖๒

@แปดริ้ว:ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนไตรมาส ๔/๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา(๒๓ส.ค.๖๒)
นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายฯ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯปี ๖๒ การขับเคลื่อนแนวทางสานพลังประชารัฐ(คสป.) การดำเนินงานโอทอปโมบาย จังหวัดฉะเชิงเทรา การจัดทำเว็บไซต์ OTOP E-Commer โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และอื่นๆ โดยมีนายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจติดตามในครั้งนี้.

(Visited 1 times, 1 visits today)