ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ประชุมผู้บริหาร พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการฯ ครั้งที่๘/๒๕๖๒

@แปดริ้ว:ประชุมผู้บริหาร พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการฯ ครั้งที่๘/๒๕๖๒

@แปดริ้ว:ประชุมผู้บริหาร พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการฯ ครั้งที่๘/๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (๓๐ส.ค.๖๒) นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานประชุมผู้บริหาร พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญ คือ การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ การดำเนินงานกองทุน กอช. กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมวันพัฒนาชุมชน การเบิกจ่ายงบประมาณ และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด.

(Visited 1 times, 1 visits today)