ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ประชุมโครงการพัฒนาต่อยอด ขยายผลรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชน

@แปดริ้ว:ประชุมโครงการพัฒนาต่อยอด ขยายผลรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชน

@แปดริ้ว:ประชุมโครงการพัฒนาต่อยอด ขยายผลรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชน
ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันนี้(๑๑ กย.๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น.นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยกลไกประชารัฐต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ เชื่อมโยงผลผลิตสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร(๔ ร) เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภายใต้กลไกคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ(คสป.)จังหวัดฉะเชิงเทรา เป้าหมายเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรปลอดภัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย ต่อไป.

(Visited 1 times, 1 visits today)