ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C

@แปดริ้ว:หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C

@แปดริ้ว:หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C
(๑๓ กย.๖๒) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการพัฒนา ต่อยอด ขยายผลรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C เพื่อจับคู่พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยสู่ผู้ประกอบการ ๔ ร ได้แก่ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร และอื่นๆ โดยการประสานงานหน่วยงานภาคี ภาครัฐและเอกชน โดยคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ(คสป.) จังหวัดฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)