ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๒

@แปดริ้ว:ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๒

@แปดริ้ว:ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๒
(๑๖ กย.๖๒) นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวว่า” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นระยะเวลามากกว่า ๒๕ ปี เป็นหลักปรัชญาที่สามารถนำไปใช้และปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นอย่างมากมายเป็นรูปธรรม โดยใช้หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ประกอบด้วย การพอประมาณ การมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงือนไข ความรู้ คู่คุณธรรม และในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ในการนี้นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนากาจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานวัตถุประสงค์การจัดการฝึกอบรม มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการทุกหน่วยงาน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๓๐ คน แบ่งเป็น ๒ รุ่นๆละ ๖๕ คน ระยะเวลารุ่นละ ๑ วัน (๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๒) ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านอ่างตะแบก หมู่ ๑ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)