ข่าวประชาสัมพันธ์

@ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร ; ประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

@ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร ; ประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

@ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร ; ประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.(๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒) นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับทราบข้อราชการ แนวทาง/นโยบายของทางการราชการ อาทิ การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนออมแห่งชาติ กองทุนแม่ของแผ่นดิน การทอดกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๓ การมอบใบเกียรติคุณข้าราชการที่ปฏิบัติราชการครบ ๒๕ ปี และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)