ข่าวประชาสัมพันธ์

@ฉะเชิงเทรา: แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร: ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

@ฉะเชิงเทรา: แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร: ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

@ฉะเชิงเทรา: แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร:
>ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒>
เวลา ๑๓.๐๐น.(๗ พย.๖๒) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา : นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๗,๖๒๔,๘๔๐ บาท หลักเกณฑ์การใช้จ่ายประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน(ฉบับที่ ๒) ปี ๒๕๖๒ พิจารณาโครงการประเภทเงินอุดหนุน(ให้เปล่า) จำนวน ๗ โครงการ ๘๐๔,๐๐๐ บาท โครงการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ๒๗ โครงการ ๔,๖๗๘,๒๑๐ บาท โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และเรื่องอื่นๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)