ข่าวประชาสัมพันธ์

@ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์>>พิจารณาอนุมัติงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๒>>

@ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์>>พิจารณาอนุมัติงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๒>>

เช้านี้(๑๑ พ.ย.๖๒) เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา : นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายปัณณธร ล่ามแขก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๗,๖๒๔,๘๗๐.บาท โดยพิจารณาอนุมัติโครงการของสมาชิกยื่นขอรับการสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุน เป็นเงิน ๕๙๑,๒๖๐ บาท และโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินทุนหมุนเวียน เป็นเงิน๔,๘๗๘,๒๑๐.บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มต่อไป.

(Visited 1 times, 1 visits today)