ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า กองพลทหารราบที่ ๑๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (ชั้น ๒) ถนนเรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร.๐-๓๘๕๑-๑๒๓๙ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ หรือบัญชี “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา” ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา บัญชีเลขที่ ๙๘๔-๒-๙๖๓๔๗ (กรุณาแจ้งการโอนของท่านโดยส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ทางโทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๑๒๓๙ เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป)

(Visited 1 times, 1 visits today)