ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่าวิกฤตโควิด-19 แนะปลูกผักกินเอง

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่าวิกฤตโควิด-19 แนะปลูกผักกินเอง

น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) ทำให้ประชาชน รู้จักการรักสุขภาพตนเองมากขึ้น มีการเรียนรู้คือการอยู่อย่างไรให้ปลอดโรค ปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกัน จึงทำให้นึกถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงได้วางแนวทางไว้ให้กับประชาชนชาวไทยได้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีความสุขและปลอดหนี้ ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) ได้พลิกวิกฤต ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ให้เป็นโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครัวเรือนทุกครัวเรือนในพื้นที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และเน้นกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง เช่น ข่า ตะไคร้ กระเพา โหระพา ต้นหอม ผักชี เป็นต้น เพื่อให้ ทุกครัวเรือนได้มีผักที่ปลอดจากสารพิษไว้รับประทาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายและทำให้ประชาชน ไม่ต้องเดินทางไปซื้อผักสวนครัวในตลาด ซึ่งเป็นเขตชุมชน ที่มีอัตราความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประชาชนชาวแปดริ้วจำนวนมาก มีความกระตือรือร้นและเห็นถึงประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัว ไว้กินเอง
สรุป ในช่วงสภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) สู่โอกาสแห่งการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ด้านความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัว ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทั้งยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจของคนในครัวเรือน นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)