โครงสร้าง/บุคลากร

นางสาวฉัตรประอร นิยม

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธงชัย ธนสถิตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นายสมศักดิ์ จิตรวิไลย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพนิตตา สุขสิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายปัณณธร ล่ามแขก

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นายอภินันท์ เกิดสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางสาวเสาวนีย์ มีเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวิตรี ประดิษฐ์แจ้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายยุทธพงษ์ แสงไกร

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางอังคณา จิตรวิไลย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางวาสนา กุลละวณิชย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุคนธ์ เจียรมาศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางไพรินทร์ ผลคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

น.ส.ปารณีย์ บุญรอด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
พนักงานขับรถ

นายศิริชัย อมาตยกุล

พนักงานขับรถ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จ.ส.ต.บรรดิษฐ์ หมวดหอม

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

น.ส.บุญสม ทัดละมัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

น.ส.อภิสราธรณ์ สุรกุลธนาสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.วัชรินทร์ เบ้าพรหม

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายสมศักดิ์ แสนสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.สุมิตรา สารนารถ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ป้าแหม่ม

แม่บ้าน

นางนงลักษณ์ รักราวี

พัฒนาการอำเภอบางปะกง

นายสุรเดช วรรณศิริ

พัฒนาการอำเภอราชสาส์น

นายเบญจวัฒน์ ในวิกุล

พัฒนาการอำเภอสนามชัยเขต

นางอาภรณ์ โพธิ์เจริญ

พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

นางกาญจนา ประสพศิลป์

พัฒนาการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

นายวิทยา กิจประไพอำพล

พัฒนาการอำเภอแปลงยาว

นางสาวพิชญนันท์ เลิศพิริยะพัฒน์

พัฒนาการอำเภอคลองเขื่อน

นางสาวอัญชัญ คุ้มวงค์

พัฒนาการอำเภอบ้านโพธิ์

นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย

พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม

นายเนตร ขันคำ

พัฒนาการอำเภอบางคล้า

นายเบญจวัฒน์ ในวิกุล

รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอท่าตะเกียบ
(Visited 43 times, 1 visits today)