โครงสร้าง/บุคลากร

-ว่าง-

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธงชัย ธนสถิตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นายสมศักดิ์ จิตรวิไลย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนายการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร์

หัวห้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

-ว่าง-

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นายอภินันท์ เกิดสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวิตรี ประดิษฐ์แจ้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเสาวนีย์ มีเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายถาวร เทพสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายธนบดี วัฒนะพูนสิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวาสนา กุลละวณิชย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปณัฐวรรณ เสงี่ยมจิตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางไพรินทร์ ผลคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

น.ส.ปารณีย์ บุญรอด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล

น.ส.อัญชัน แสงสง่าศรี

พนักงานบันทึกข้อมูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.บุญสม ทัดละมัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.อภิสราธรณ์ สุรกุลธนาสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอังคณา จิตรวิไลย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักจัดการงานทั่วไป)

นายสมศักดิ์ แสนสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพยาน พลอยขำ

พนักงานขับรถ

ป้าแหม่ม

แม่บ้าน

นางนงลักษณ์ รักราวี

พัฒนาการอำเภอบางปะกง

นายสุรเดช วรรณศิริ

พัฒนาการอำเภอราชสาส์น

นางสาวณุฎฐ์ชญา ตันติอัจฉริยกุล

รักษาการพัฒนาการอำเภอสนามชัยเขต

-ว่าง-

พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

นางกาญจนา ประสพศิลป์

พัฒนาการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

นายวิทยา กิจประไพอำพล

พัฒนาการอำเภอแปลงยาว

นางสาวพิชญนันท์ เลิศพิริยะพัฒน์

พัฒนาการอำเภอคลองเขื่อน

นางสาวอัญชัญ คุ้มวงค์

พัฒนาการอำเภอบ้านโพธิ์

นายนิธิศ หลีน้อย

พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม

-ว่าง-

พัฒนาการอำเภอบางคล้า

นานเนตร ขันคำ

พัฒนาการอำเภอท่าตะเกียบ
(Visited 43 times, 1 visits today)