ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ ๕ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๕.๕ จ้างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ตามโครงกาารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก

เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.4 พัฒนายกระดับ OTOP Quadrant D/ของที่ระลึก/สินค้าวัฒนธรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 5.1 โครงการส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดรองรับผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนตลาดประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 5.2 มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนรู้ เที่ยว ชม ซ็อป ไปด้วยกัน ไปได้ไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)