จัดซื้อจัดจ้าง

ถึง อำเภอทุกอำเภอ หนังสือ ที่ ฉช 0019/ว 4251 เรื่อ ขอความอนุเคราะห์ติดเอกสารประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการเพิ่มช่องทางการตลาด (จัดมหกรรม OTOP)

(31/07/2561)

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.4 พัฒนายกระดับ OTOP Quadrant D/ของที่ระลึก/สินค้าวัฒนธรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23/07/2561)