จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ปี 2561 กิจกรรมที่ 2 การพัมนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(22/05/2561)