จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนยากจนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒนาจังหวัด)

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนยากจนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒนาจังหวัด)