ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือด่วนที่สุดที่ ฉช 0019/ว 4875 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรื่อง เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนยากจนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิ

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือด่วนที่สุดที่ ฉช 0019/ว 4875 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรื่อง เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนยากจนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิ