ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบัณฑิตอาสา 34 อัตรา เพื่อให้บัณฑิตที่ว่างงานในพื้นที่มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นของตนเอง

จังหวัดฉะเชิงเทรา สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบัณฑิตอาสา 34 อัตรา เพื่อให้บัณฑิตที่ว่างงานในพื้นที่มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นของตนเอง

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และมหาวิทยาลัยบูรพา ในการดำเนินงานโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อให้บัณฑิตอาสาเป็นกลไกในการสำรวจผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการพัฒนาพื้นที่ชุมชน รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้แก่บัณฑิตที่ว่างงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ให้มีการกระจายความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยเข้าสู่ชุมชน ผสมผสานกับวิถีดั้งเดิมเพื่อนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาชุมชนที่ดีและยั่งยืน เป็นผลดีต่อการพัฒนาอีอีซีในระยะยาว
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา สอบสัมภาษณ์คัดเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบัณฑิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บัณฑิตอาสาเป็นกลไกในการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป็นการสร้างโอกาส สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้แก่บัณฑิตที่ว่างงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสร้างอนาคตให้กับบัณฑิตอาสา ในการเข้าเป็นบุคลากรในหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนาพื้นที่ EEC ในระดับชุมชน คุณสมบัติบัณฑิตอาสาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2562 ทุกสาขา จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง จำนวน 33 อัตรา จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา จากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง จำนวน 1 อัตรา โดยมี นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกรรมการ ในการสอบสัมภาษณ์ พร้อมด้วย ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นายชวลิต ธรรมวิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันการพัฒนาชุมชน และนางอังคณา จิตรวิไลย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) จำนวน 44 คน และสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563 ผู้สอบผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 11 อำเภอ จำนวน 33 อัตรา ระยะเวลาการปฏิบัติงานจำนวน 85 วัน อัตราค่าจ้างวันละ 500 บาท
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา https://chachoengsao.cdd.go.th/

(Visited 1 times, 1 visits today)