ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกับเครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ และทีมอาสา

พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกับเครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ และทีมอาสา

แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  แก่พัฒนาการอำเภอ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขับเคลื่อนงานไปทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง โคก หนอง นา โมเดล อาจารย์ไตรภพ โคตรรวงษา ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และที่ปรึกษาการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อวางแผนกำหนดกิจกรรมตามโครงการฯ และเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่  พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ชุมชนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อให้ชุมชนวัดโกรกแก้วงพระจันทร์เป็นศูนย์เรียนต้นแบบที่สมบูรณ์แบบ สามารถเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ดูงานให้แก่ชุมชน และประชาชนผู้สนใจ

การผนึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับเครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ และทีมอาสา ในครั้งนี้ คาดหวังว่าจะสร้างการรับรู้ สร้างคน สร้างต้นแบบ สร้างพลังความร่วมมือ และสร้างความยั่งยืน ให้เกิดขึ้นกับหมู่บ้านชุมชน โดยกำหนดดำเนินการเอามื้อสามัคคี ณ ชุมชนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ และเครือข่ายผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมเอามื้อสามัคคี  ภายใต้การดำเนินงานตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา  โมเดล

(Visited 1 times, 1 visits today)