ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผนึกความร่วมมือกับเครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เอามื้อสามัคคี ณ วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผนึกความร่วมมือกับเครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เอามื้อสามัคคี ณ วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายยุทธพงษ์  แสงไกร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนายวิทยา กิจประไพอำพล พัฒนาการอำเภอแปลงยาว นายประวิทย์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ ณ ชุมชนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

การจัดกิจกรรมเอามื้อในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดธนกร เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ ให้ใช้ชุมชนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับเครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ และทีมอาสา โดยมีอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และที่ปรึกษาการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรกระบวนการ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ร่วมกัน  กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในวันนี้ มีทีมอาสา ” ครูพาทำ” ได้แก่ กิจกรรมการขุดคลองไส้ไก่ การปลูกต้นไม้ ห่มดินด้วยฟาง การเลี้ยงดินใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (แห้งชาม น้ำชาม)  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ บุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 60 คน

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)