ข่าวประชาสัมพันธ์

🅰️สทอ.ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบ Video Conference

🅰️สทอ.ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบ Video Conference

🌟🌟วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน เข้าร่วมรับชมและรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4 ) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (ชั้น 2) โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นประธานการประชุม และชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีประเด็นการชี้แจง ดังนี้
1. โครงการแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มเป้าหมาย แห่งละ 20 คน
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน มอบเกียรติบัตรให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 36 กลุ่ม
3. กิจกรรมสนับสนุนการยกระดับงานพัฒนาทุนชุมชน เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านทุนชุมชนและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน
5. การติดตามความก้าวหน้าการรายงานข้อมูลทุนชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)