ข่าวประชาสัมพันธ์

🦋ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งบ้านคลองมะหาด

🦋ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งบ้านคลองมะหาด

🌻🌻จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งบ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2563 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 23 คน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้น การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทดแทนการทำเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน “หมู่บ้านคชานุรักษ์” บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในวันนี้ (7 กันยายน 2563) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้ง บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ ได้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับชีวิตและวงจรผึ้ง และเรียนรู้อุปกรณ์เลี้ยงผึ้ง วิธีการเลี้ยงผึ้ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างทักษะ ในการพัฒนาอาชีพ ณ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ฟาร์มผึ้งทวีโชค อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
🔆สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)