ข่าวประชาสัมพันธ์

🌻🌻คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563

🌻🌻คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563

🌟วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะทำงานคัดเลือกฯ ได้พิจารณาคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ซึ่งคณะกรรมการกองทุนชุมชนดีเด่นได้นำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุน ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา มีกองทุนเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
– โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านแพรกกระทุ่มศาลา หมู่ที่ 6 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา
– โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านคลอง 20 หมู่ที่ 8 ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว
– กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนสีนนท์ หมู่ที่ 3 อ.บ้านโพธิ์
– โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านชวดชะโด หมู่ที่ 5 ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน
– กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองน้ำพุ หมู่ที่ 9 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม
– กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองช้างตาย หมู่ที่ 6 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น
– กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านน้อยนาดี หมู่ที่ 11 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ
☀️ในการนี้ คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกฯ ได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมซักถามตามประเด็น และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เพื่อพิจารณาคัดเลือกกองทุนชุมชนทีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่น และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กองทุนชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ ระดับดีเด่น ได้รับรางวัล จำนวน 20,000 บาท รางวัลระดับดี จำนวน 18,000 บาท และระดับชมเชย จำนวน 15,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)