ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸🌸อบรมพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌸🌸อบรมพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌹🌹จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัด ให้มีการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ ดำเนินการระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมที วินเทจ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร์ และนายสุรเดช วรรณศิริ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้
🍂สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)