ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สุดยอด OTOP

จังหวัดฉะเชิงเทรา คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สุดยอด OTOP

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ตามที่ คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย ตามแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ทิศทางแนวโน้มการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์ เรื่องราวผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่า ความคิดริเริ่มนวัตกรรม สร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ การให้องค์ความรู้ แนะนำปรึกษา ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมายมีช่องทางในการจัดแสดงและจำหน่ายในตลาด
ในการประชุมครั้งนี้ จึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และเชิญ นายประชา บุญล้อม ทีมนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ จาก 20 ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ 10 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ผ้าบาติก จักสานจากไม้ไผ่ สลักลวดลายบนผืนผ้า แปรรูปอาหารจากล้วย เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถจำหน่ายและแข่งขันทางการตลาดได้

(Visited 1 times, 1 visits today)