ข่าวประชาสัมพันธ์

👩🏻‍🦱ส่งเสริมทักษะอาชีพแก่สตรี เพื่อบริหารจัดการหนี้ ให้แก่ลูกหนี้ที่ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 🐥

👩🏻‍🦱ส่งเสริมทักษะอาชีพแก่สตรี เพื่อบริหารจัดการหนี้ ให้แก่ลูกหนี้ที่ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 🐥

🌸🌸เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่โรงแรมทีวินเทจ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการบริหารจัดการหนี้ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 105 คน ประกอบด้วยลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2560 ลูกหนี้ตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ครบกำหนด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระอย่างมีประสิทธิภาพ
🌺🌺ภายในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายพินิจ พินพาทย์ พนักงานบริหารจัดการหนี้ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพและการจัดทำแผนการลดมูลค่าหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การเล่าประสบการณ์จากผู้แทนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา น.ส.กรรณฏา หมื่นอนันต์ ในการกู้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกอบอาชีพกลุ่มแปรรูปอาหารประสบผลสำเร็จ และต่อยอดสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP หลังจากนั้นได้มีการฝึกอาชีพตามฐานเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ การทำไม้กวาดดอกหญ้า การทำสบู่ การทำขนมตะโก้ การทำหมูสะเต๊ะ และการทำน้ำพริกปลากะพง เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในการประกอบอาชีพต่อไป
⚡️⚡️สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)