ข่าวประชาสัมพันธ์

🐝พัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งบ้านคลองมะหาด🐝

🐝พัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งบ้านคลองมะหาด🐝

🌺วันที่ 14 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งบ้านคลองมะหาด โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

🌸🌸สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ 2 ต่อเนื่องจากการฝึกอาชีพในการเรียนรู้วิธีการเลี้ยงผึ้งที่จังหวัดเชียงราย กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการจัดตั้งกลุ่ม ระเบียบข้อบังคับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งบ้านคลองมะหาด การวางแผนงานโครงการ เช่น การสร้างแหล่งอาหารโดยการปลูกดอกไม้ พืชผักสวนครัวประเภทที่มีดอก โดยทำการปลูกในพื้นที่ของผู้เลี้ยง และปลูกในพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน การบูรณากับเครือข่ายชาวสวนลำไย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะเกียบจะประสานการทำงานกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ในการจัดทำทะเบียนข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกลำไย เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับผึ้ง การจัดทำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โลโก้ และการทำโรงเรือนสำหรับผลิตน้ำผึ้ง วางแผนการตลาด นอกจากนี้ได้มีถอดบทเรียนการเลี้ยงผึ้งจาก นายสอด ประสิทธิ์ และนางถนัด จันทร์งาม เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งนำร่อง ปัญหาการเลี้ยงอาการของผึ้งป่วยเนื่องจากผึ้งขาดอาหาร เสียงไม่ดัง และไม่ดุ การวางกล่องผึ้งผิดทิศทาง ซึ่งควรวางทางทิศตะวันออกเพื่อรับแสงอาทิตย์ ศัตรูของผึ้ง ได้แก่ นก ตัวต่อ และการหาตัวแทนกลุ่มเพื่อไปอบรมศึกษาเกี่ยวกับหมอผึ้งโดยเฉพาะเพื่อนำความรู้มาเผยแพร่  หลังจากนั้นได้มีสรุปเคล็ดลับ เทคนิคการเลี้ยงผึ้งของฟาร์มที่ไปศึกษาเรียนรู้แต่ละบุคคลนำมารวบรวมเพื่อเป็นคู่มือในการเลี้ยงผึ้งต่อไป

 

🌻🌻ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)