ข่าวประชาสัมพันธ์

♦️พิธีปิดโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

♦️พิธีปิดโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

🔆วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.15 น. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา กรมราชทัณฑ์ โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ เรือนจำ/ทัณฑสถาน (ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
✳️ประธานในพิธี เป็นผู้อัญเชิญเกียรติบัตรใส่พานที่ตั้งอยู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ มอบให้ผู้ต้องขัง เข้ารับพระราชทานจำนวน 106 คน หลังจากนั้นผู้แทนผู้ต้องขังนำผู้ต้องขังกล่าวคำปฏิญาณพร้อมเพรียงกัน และประธานให้โอวาทแก่ผู้ตัองขัง
นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำฯ กล่าวว่า โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา ๑๔ วัน ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ แบ่งการฝึกออกเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่…
ขั้นที่ ๑ การอบรมพึ่งตนเอง ด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นที่ ๒ การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
(1) การออกแบบแนวความคิด การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ
(2) การสร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น
(3) การปฏิบัติในพื้นที่จริง มีขนาด ๑ งาน หรือ ๔๑๒ ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม
ขั้นที่ ๓ การสรุป และประเมินผล
ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้ว ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป
⚡️⚡️ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)