ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.แปดริ้วประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

พช.แปดริ้วประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมี นายยุทธพงษ์ แสงไกร ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี / หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP VILLAGE) หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน (SE) จำนวน 38 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงาน จำนวน 11 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 49 คน โดยมีประเด็น ดังนี้
1.ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2.การจัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Action plan)
3.การทบทวนการจัดประเภทและประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
4.การจัดเก็บข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่าน Application
5.การทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดได้สร้างความรู้ ความเข้าใจของหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผลิตภัณฑ์ชุมชน การได้มาซึ่งงบประมาณ การทบทวนผลการจัดประเภทและประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมร่วมกันหาจุดเด่นของชุมชน สร้างจุดขาย ดึงดูดนักท่องเที่ยว จัดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบ 1 วัน สินค้าชุมชน มีประวัติ/story ที่น่าสนใจ
(Visited 1 times, 1 visits today)