ข่าวประชาสัมพันธ์

🌼พัฒนาชุมชน ฉะเชิงเทรา น้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🌼พัฒนาชุมชน ฉะเชิงเทรา น้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🌟วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอราชสาส์น พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร ครัวเรือนต้นแบบ ภาคีเครือข่ายการพัฒนา ร่วมน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านบางพุทรา หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยกิจกรรมในพิธีประกอบด้วย

  1. พิธีน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  2. การจัดนิทรรศการ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  3. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ห่มดินด้วยฟาง และการปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

สำหรับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านบางพุทรา  สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน และส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ การบริหารจัดการน้ำ การปลูกพืชผักสวนครัว ให้แก่ชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

⚡️⚡️ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)