ข่าวประชาสัมพันธ์

สพจ.ฉะเชิงเทรา ประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล”

สพจ.ฉะเชิงเทรา ประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล”

“แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์”

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายเอกราช ญาณอุบล ผอ.วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน และนางวรวรรณ โรจน์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุม ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ และผู้นำศูนย์เรียนรู้ต้นแบบฯ บ้านบางพุทรา เข้าร่วมรับฟังประชุม

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดฉะเชิงเทรา บ้านบางพุทรา หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 จุดเด่นของพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบฯ บ้านบางพุทรา ด้านหน้าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ฮอลลีวู๊ดบ้านนา ซึ่งนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวชุมชนแล้ว สามารถเดินชมและศึกษาดูงานต่อที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ เช่น การปลูกพืชสมุนไพร และพืชต่าง ๆ เพื่อนำไปเรียนรู้และขยายผลต่อไป

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)