ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน พช.ฉะเชิงเทรา

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน พช.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 8 ประชุมตรวจติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนตุลาคม 2563 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานและแนะแนวทางการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ 5 ประเด็น ดังนี้
1. โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวและนวัตกรรม
2. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี
3. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในการนี้ นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอการติดตามราชการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และในเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ติตตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านบางพุทรา หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
(Visited 1 times, 1 visits today)