ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2563

🌸สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2563

🔷วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2563 พร้อมด้วยนายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะทำงานขับเคลื่อนฯ เข้าร่วมประชุม
โดยสรุปสาระการประชุม ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ คัดเลือก แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบหมายสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ดำเนินการคัดเลือก และแต่งตั้งอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/จังหวัด
2.แผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
3. รายงานผลการอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้มีการอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียนที่สมาชิกของรับการสนับสนุน 72 โครงการ จำนวนเงิน13,269,123 บาท
4. การชำระคืนเงินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตั้งแต่ปี 2556-2563 จากลูกหนี้ทั้งหมด จำนวน 200,765,235 บาท รับชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมด จำนวน 139,009,663.20 บาท
5. พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีตัวแทนอำเภอ ๆ ละ 1 คน เพื่อคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 9-11 คน และให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คัดเลือกกันเองในตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงาน คณะทำงาน และคณะทำงานและเลขานุการ มติที่ประชุม เห็นชอบคัดเลือก ดังนี้ 1. นางอุไรวรรณ ถาวรวงษ์ หัวหน้าคณะทำงาน (อ.เมือง) 2. นางสกีนา จ้อยสำเภา รองหัวหน้าคณะทำงาน (อ.บ้านโพธิ์) 3.นางสมจิตต์ อัตถานุวัฒน์ คณะทำงานและเลขานุการ (อ.บางคล้า) และ 4.คณะทำงาน จำนวน 8 อำเภอ ๆ ละ 1 คน
6. การพิจารณาเห็นชอบโครงการของสมาชิกที่ยื่นกู้เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงิน 1,750,000 บาท
7. การพิจารณาเห็นชอบโครงการของสมาชิกที่ยืนขอรับเงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 101,800 บาท
⚡️⚡️ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)