ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.30 น. นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางอังคณา จิตรวิไลย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ การประชุมได้สรุปวาระที่สำคัญเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
1. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนประจำปี 2564 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และระดับภาค
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา (กพสจ.) ประจำปี 2564
3. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ประกอบด้วย
(1) จัดนิทรรศการของสตรี
(2) จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ได้แก่
– รวมพลังสตรีขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
– รวมพลังสตรีปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้เสริมให้กับครอบครัว
(3) กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน หรือบรรเทาทุกข์สตรี เด็ก และเยาวชน
(4) การจัดกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและสร้างความคึกคักให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเป็นอย่างมาก

รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)