ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร เพื่อทอดผ้าป่าการกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 50 ปี

พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร เพื่อทอดผ้าป่าการกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 50 ปี

ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร เพื่อทอดผ้าป่าการกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 50 ปี ตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน 2564
พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพนงาม โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอนันต์ ประเสริฐผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสิทธิชัย อิงคยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอสนามชัยเขต นายสมชาย สุเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรมการพัฒนาชุมชนนายคมสิน ศิริวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราราชการ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดโพนงาม ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาค่ายพุทธบุตร วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ และนายไมตรี ไตรติลานันท์ ร่วมจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบการกุศลฯ พร้อมทั้งแจกเมล็ดพันธุ์ผักและต้นกล้าผักสวนครัว แก่ผู้มาร่วมงานในวันนี้ รายได้ทั้งหมดร่วมสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และมูลนิธิรามาธิบดี พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน เป็นเงิน 47,000 บาท แก่นักเรียน ตามโครงการ เด็กดี มีคุณธรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

(Visited 1 times, 1 visits today)