ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการ TPMAP แก้จน คนขยันแปดริ้ว ผ่านระบบ Zoom meeting

พช.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการ TPMAP แก้จน คนขยันแปดริ้ว ผ่านระบบ Zoom meeting

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

📌🔥>> นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ TPMAP แก้จน คนขยันแปดริ้ว และบรรยายพิเศษ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินแก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในระบบ Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP มิติด้านรายได้ ทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 300 ครัวเรือน โดยมี ดร.พิมพ์ชนก วรรแจ่ม ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเห็ดเยื่อไผ่ และ นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากร ให้ความรู้การบริหารจัดการชีวิตครอบครัวตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมทักษะอาชีพ ด้านการผลิต และการตลาด และการวางแผน “แก้จน คนขยันแปดริ้ว” และสรุปประเมินผลโครงการ

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for good

(Visited 1 times, 1 visits today)