ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมรับฟังการประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference

พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมรับฟังการประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางอังคณา จิตรวิไลย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับฟังการประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference

โดยมีประเด็นการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้
1. การยกเลิกระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงาน (นักวิชาการพัฒนาชุมนชำนาญการ) ในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด)
2. การยกเลิกหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) โดยเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรอื่นที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ซึ่งหลักสูตรที่จัดทำขึ้นใหม่นี้ไม่มีผลต่อการเลื่อนระดับตำแหน่ง

โดยนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกคนแล้วสรุปรวบรวมความคิดเห็นส่งให้จังหวัด เพื่อรวบรวมส่งกรมฯ ตามกำหนดเวลาต่อไป

แหล่งข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)