ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2564

พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2564

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30  น.
ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ที่ประชุมเลือกประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ นางรัตติมา ทองเกตุแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 7/2564 โดยนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
1.รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.รายงานหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการติดตามหนี้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
3.พิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 700,000. บาท และเงินอุดหนุน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 373,500 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการหมุนเวียน จำนวน 4โครงการ
เป็นเงิน 700’000 บาท และอนุมัติโครงการเงินอุดหนุน จำนวน 4 โครงการ
เป็นเงิน 373,500 บาท และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เน้นย้ำสำหรับกิจกรรมการฝึกอบรม ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 อย่างเคร่งครัด ให้สอดแทรกเนื้อหาการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่กลุ่มเป้าหมาย การประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่ เช่น การแปรรูปปลา กุ้ง ผัก ผลไม้ เป็นต้น
แหล่งข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน (อกส.จ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 (sprout)🌹 Change for good

(Visited 1 times, 1 visits today)