ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ในการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 16/2564

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ในการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 16/2564

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ในการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 16/2564

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานที่ประชุมฯ คณะกรรมการประเมินสถานการณ์ในการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นคณะกรรมการฯ

การประชุมฯ มีรายละเอียด ดังนี้
1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ในเชิงป้องกันฯ กรณีขอขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) วงเงินงบประมาณ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
2. การพิจารณาโครงการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 (โดยการจัดตั้งจุดตรวจเส้นทางหลัก บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม)
3. การพิจารณาโครงการที่ 1 โครงการจัดตั้งสถานที่กักกันของจังหวัดฉะเชิงเทรา (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แห่งที่ 4 ณ โรงแรมวีเวิร์บเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา) จากเดิมระยะเวลาการดำเนินสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2564 และได้ขอขยายเวลาดำเนินการออกไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 แต่งเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ไม่มีงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว จึงขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันฯ ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
❤️ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)