ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทรา คร้้งที่ 9/2564

พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทรา คร้้งที่ 9/2564

พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทรา คร้้งที่ 9/2564

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทรา คร้้งที่ 9/2564 โดยมีนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

การประชุมมีวาระ ดังนี้
1. การรายงานเกี่ยวักบพนักงานจ้างทั่วไป
2. รายงานการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง
3. การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษาระดับต้น – สูง
4. การโอนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
5. การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
6. การให้พนักงานส่วนตำบลลาออกจากราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน
7. การจ้างพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (กรณีจ้างครั้งแรก)
8. การประเมินพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
9. ขอความเห็นชอบการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
10. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
11. การประเมินผลงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
12. การสั่งพนักงานส่วนตำบลประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
13. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564
14. การพิจารณาการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี หรือการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในระดับที่สูงขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบล

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)