ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้้งที่ 9/2564

พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้้งที่ 9/2564

พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้้งที่ 9/2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้้งที่ 9/2564 โดยมีนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

การประชุมมีวาระ ดังนี้
1. การรายงานเกี่ยวกับพนักงานจ้างทั่วไป
2. รายงานการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง
3. รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.2563 – 31 มี.ค.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น – สูง
6. ข้อแนะนำกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท.
7. การโอนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
8. พนักงานเทศบาลลาออกจากราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน
9. การจ้างพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
10. การประเมินพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจัางตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
11. การประเมินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
12. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
13. แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยี่ยวยารอบเดือนเมษายน 2561 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)
14. แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2562
15. การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
16. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564
17. ทบทวนมติ ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
18. การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)