ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการพัฒนาอาชีพผ้าทอและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าประจำจังหวัด

พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการพัฒนาอาชีพผ้าทอและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าประจำจังหวัด

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ศาลากลางหมู่บ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมาย นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพผ้าทอและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าประจำจังหวัด ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นการส่งเสริมต่อยอดสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP” เติบโตอย่างต่อเนื่อง และในยุควิกฤตสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-19) การพัฒนาสินค้า OTOP เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน เพื่อให้คนยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ มีรายได้ ทำเศรษฐกิจชุมชนให้ฟื้นตัว และพัฒนาต่อยอดสู่อนาคตได้อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำภูมิปัญญาทอผ้าท้องถิ่นชุมชน มาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นรายได้ของคนในชุมชนต่อไป การดำเนินโครงการนี้ ใช้ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 15 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาทอผ้าลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดตั้ง และพัฒนากลุ่มอาชีพ และการฝึกปฏิบัติและทักษะการแปรรูปผ้าทอด้วยการออกแบบกระเป๋า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากผ้าทอประจำจังหวัด

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)