ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ประชุมคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พช.ประชุมคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางอังคณา จิตรวิไลย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นายเนตร ขันคำ พัฒนาการอำเภอบางคล้า นางนงลักษณ์ รักราวีพัฒนาการอำเภอบางปะกง นายเบญจวัฒน์ ในวิกุล พัฒนาการอำเภอท่าตะเกียบ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด / อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้
การประชุมมีวาระ ดังนี้
ทิศทางกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
1.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.การพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

วาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565
1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุข
2.รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.กองทุนชุมชนมีธรรมภิบาล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
– การประเมินศักยภาพและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
– SWOT

นำเสนอผลงาน ร่างตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1/65
1.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
2.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)