ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพผ้าทอและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าประจำจังหวัด

พช.ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพผ้าทอและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าประจำจังหวัด

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ณ ศาลากลางหมู่บ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมาย นางสาวเอมอร มานะวะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพผ้าทอและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าประจำจังหวัด ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวิทยากร อ.สมศักดิ์ ทองแก้ว อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต ม.ราชภัฎราชนครินทร์ อ.ธนกฤต แก้วพิลา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น ภาควิชาแฟชั่นและการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมให้ความรู้ในวิชา ฝึกปฏิบัติและทักษะการแปรรูปผ้าทอและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆจากผ้าทอประจำจังหวัด ณ ศาลากลางหมู่บ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นการส่งเสริมต่อยอดสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP” เติบโตอย่างต่อเนื่อง และในยุควิกฤตสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-19) การพัฒนาสินค้า OTOP เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน เพื่อให้คนยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ มีรายได้ ทำเศรษฐกิจชุมชนให้ฟื้นตัว และพัฒนาต่อยอดสู่อนาคตได้อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำภูมิปัญญาทอผ้าท้องถิ่นชุมชน มาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นรายได้ของคนในชุมชนต่อไป
กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะการแปรรรูปผ้าทอและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆจากผ้าทอประจำจังหวัด

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)